۰۹:۰۰ اخبار داخلی
۱۰:۰۰ اخبار داخلی
۱۱:۰۰ اخبار داخلی
۱۲:۰۰ اخبار خارجی
۱۳:۰۰ اخبار داخلی
۱۴:۰۰ اخبار داخلی
۱۵:۰۰ گزارش ویدیویی
۱۶:۰۰ تبلیغات
۱۷:۰۰ اخبار خارجی
۱۸:۰۰ اخبار داخلی
۱۹:۰۰ اخبار داخلی
۲۰:۰۰ اخبار داخلی
۲۱:۰۰ اخبار داخلی
۲۲:۰۰ اخبار خارجی